Jan 30, 2016

Validate all fields trong Django form dư lào?

Xem ví dụ đầy đủ ở http://chat.stackoverflow.com/rooms/27139/django django Form reference: https://excess.org/article/2009/07/django-forms-quick-reference/ Khi subclass Django Form trong hàm clean() ta thực hiện validate toàn bộ fields. Lưu ý hàm clean() phải trả về cleaned_data. Các phương thức có dạng clean_xxx() được thực thi sau clean(). Và clean_xxx() phải trả về dữ liệu được làm sạch của trường xxx trong form.

No comments:

Post a Comment