Feb 27, 2016

Note đáng gía để thiết kế responsive với Bootstrap

Bootstrap Grid có 4 loại prefix-class hiển thị cho các màn hình khác nhau. 1. col-xs: Extra small display (screen width < 768px) 2. col-sm: Small display (screen width >= 768px) 3. col-md: Medium display (screen width >= 992px) 4. col-lg: Larger display (screen width >= 1200px)

No comments:

Post a Comment