Mar 22, 2016

Build tool cho Tomcat projects

Anh ấy có viết 1 small build tool cho Tomcat projects. Tomcat hiểu .class chứ cóc hiểu .java. Vậy nên anh ấy đã viết 1 build tool sinh .class từ root/WEB-INF/src -> root/WEB-INF/classes. Lưu ý khí dùng javac -d -classpath package1/*.java package2/*.java… là trong package1, package2 (package trong Java tương ứng với directory) phải tồn tại ít nhất 1 tập tin .java. Tinycat là 1 build tool cho Tomcat project (on Linux).

No comments:

Post a Comment