Jul 25, 2016

Ước lượng cho dự án

  • Một trong những vấn đề lớn nhất PM đối mặt là có một sự hiểu biết vững chắc về những gì từng thành viên trong nhóm hiện đang làm hàng ngày.
  • Nghề nghiệp PM có nghĩa là bạn luôn phải biết các xu hướng, thay đổi và phân phối trong ngành công nghiệp của bạn.
  • Làm tất cả mọi thứ bạn có thể để hiểu được quá trình của bạn, đừng chỉ cần đọc một cuốn sách hoặc một hướng dẫn.
  • Luôn chắc chắn bao gồm nhóm của bạn trong bất kỳ cuộc thảo luận liên quan đến các dự án ước tính và quá trình.
  • Một trong những thủ phạm lớn nhất đằng sau dự án ước tính thiếu, ước tính sai là thiếu thông tin thích hợp và nền (background) được cung cấp của dự án.
  • Tạo một cấu trúc phân chia công việc cho kế hoạch nào giúp bạn có được chi tiết về việc nhiệm vụ dự án.
Dịch và tham khảo từ https://www.teamgantt.com/guide-to-project-management/how_to_estimate_projects/

No comments:

Post a Comment